NOORDWIJK info@groothoogwaak.nl 071 36 888 88

Lid Raad van Toezicht (v/m) met als aandachtsgebied zorg, kwaliteit en innovatie in de zorg

Organisatie

Groot Hoogwaak is een organisatie voor wonen, zorg en welzijn in Noordwijk en biedt op genoemde gebieden huisvesting, verpleeghuiszorg, kortdurende opname, kleinschalig wonen voor dementerenden en thuiszorg. Ook levert Groot Hoogwaak aanvullende diensten die cliënten uit eigen middelen betalen zoals particuliere zorg, alarmering en maaltijden aan huis. Het Zorghuis van Groot Hoogwaak wordt momenteel gerenoveerd en het staat voor een groot nieuwbouwtraject. Groot Hoogwaak wil in de regio als vooruitstrevend zorgdienstverlener de inwoners van Noordwijk nu en in de toekomst bedienen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. De RvT houdt toezicht op en is klankbord en adviseur van de Directeur-Bestuurder (D-B). Zij geeft deze taken professioneel inhoud. Zij vervult haar rol constructief, kritisch, op basis van vertrouwen, in samenwerking met en vanuit een grote betrokkenheid bij de zorg.

De RvT stelt zich actief op de hoogte van maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. De RvT komt minimaal zes keer per jaar samen. Daarnaast zijn er vanuit de RvT commissies gevormd met specifieke aandachtsgebieden. Twee maal per jaar worden thematische sessies met de bestuurder en management gehouden.

Van de leden wordt verwacht dat zij zich regelmatig door studiedagen, scholing en NVTZ-bijeenkomsten op de hoogte stellen van relevante nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg. De zorgbrede Governancecode vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Op de functie is een bezoldigingsregeling van toepassing.

In verband met het vertrek van één lid is Groot Hoogwaak op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht met als aandachtsgebied zorg, kwaliteit en innovatie in de zorg.

Functie-eisen

Algemene eisen Leden Raad van Toezicht:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • affiniteit met de ouderenzorg en zicht hebben op algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het werkveld van Groot Hoogwaak;
 • maatschappelijk actief;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Directeur Bestuurder;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Directeur Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Directeur Bestuurder;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke profieleisen

U heeft een scherp beeld van en heldere opvattingen over de wijze waarop kwaliteit van zorg, innovatie in de zorg en het cliëntenperspectief nog beter verankerd kunnen worden binnen de zorgverlening. Dit vanuit de visie dat cliënten zoveel mogelijk zelf regie over hun leven kunnen hebben en cliënten op eigen tempo kunnen blijven leren en ontwikkelen. U bent goed vertrouwd met de veranderende rol en positie van de cliënt in de langdurige zorg en de betekenis van cliëntenparticipatie bij de invulling van zorg en cliëntenondersteuning. U heeft zicht op de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen, individualisering, inclusie, eigen verantwoordelijkheid, belevingsgerichte zorg en het werken vanuit ‘de bedoeling’. Inzicht in de relevante politieke en maatschappelijke context en complexiteit van de langdurige zorg completeert het beeld. U zal tevens deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht.

Qua persoonsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang; gemotiveerd om met elkaar het beste uit de Raad van Toezicht, de Directeur Bestuurder en de Cliëntenraad te halen en hen scherp in hun rollen te houden, maar ook vernieuwend, innoverend en in staat om vanuit de toezichthoudende rol de positie van Groot Hoogwaak te versterken.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw Ria Kreijne–Koppen, voorzitter Raad van Toezicht (06 3911 8069) of mevrouw Liesbeth van der Voorn, vice voorzitter Raad van Toezicht (06 3874 5964).

Uw sollicitatie met cv en motivatie ontvangen wij graag uiterlijk 31 oktober 2019 via: sollicitatie@groothoogwaak.nl

 

 

 

Groot Hoogwaak