Samenwerkingsverband Zorgpact zet Energieke Samenleving van Noordwijk op de kaart

1-6-2017
Wethouder Marie José Fles heeft op 31 mei het Zorgpact Noordwijk ondertekend samen met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties van wonen, zorg en welzijn.
Het samenwerkingsverband Zorgpact Noordwijk stelt zich ten doel om gezamenlijk ontwikkelingen te bespreken, samenwerking te bevorderen, uitvoering te geven aan beleid en informatie uit te wisselen op de raakvlakken tussen wonen, zorg en welzijn.

 
Het Zorgpact Noordwijk past binnen de ster ‘Energieke Samenleving’ uit de omgevingsvisie van Noordwijk, de 'Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving' en de Noordwijkse Woonagenda.

Samenwerkende partijen: Gemeente Noordwijk, Noordwijkse Woning Stichting, Groot Hoogwaak, Marente (Jeroen), ’s Heerenloo, Driebondenoverleg, Welzijn Noordwijk, Adviesraad Sociaal Domein, Rivierduinen, Raamwerk, ActiVite, Rijncoepel.

Op de samenwerkingsagenda staat onder andere:
• Maatschappelijke opvang & beschut wonen (ingebracht door de gemeente);
• Levensloopbestendig maken van woningen en woonomgeving (ingebracht door de Noordwijkse Woningstichting);
• Dementie vriendelijke gemeente (ingebracht door Groot Hoogwaak);
• Langer zelfstandig thuis wonen (ingebracht door Welzijn Noordwijk i.s.m. de Ouderenbonden).

Aanleiding
Maatschappelijke partners ervaren een gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot wonen, welzijn en zorg in Noordwijk. Bij het invullen van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn partijen door de verbondenheid van deze onderwerpen van elkaar afhankelijk. Gemeente, corporaties, Welzijn Noordwijk en zorgaanbieders zijn beter in staat te presteren als wordt samengewerkt en uitgewisseld.

Doel en resultaten
Het samenwerkingsverband Zorgpact Noordwijk stelt zich ten doel om gezamenlijk ontwikkelingen te bespreken, samenwerking te bevorderen, uitvoering te geven aan beleid en informatie uit te wisselen op de raakvlakken tussen wonen, zorg en welzijn.

Samenwerking zou moeten leiden tot:
• Beter anticiperen van de betrokken partners op wettelijke ontwikkelingen;
• Integrale benadering van doelstellingen;
• Stimulering van domein overschrijdende innovatie;
• Gezamenlijke visie ontwikkeling;
• Vergrote daadkracht op maatschappelijke thema’s.