Reactie Stuurgroep Groot Hoogwaak 2020 op eindadvies Klankbordgroep

26-2-2015

De Stuurgroep Groot Hoogwaak 2020 is  positief over  het eindadvies van de Klankbordgroep, een commissie die omwonenden en bewoners van het complex vertegenwoordigt. Ook de wijze waarop de samenwerking met de klankbordgroep heeft gefunctioneerd stemt Groot Hoogwaak positief.
 
Ondanks dat de uitbreiding van het aantal woningen op eigen terrein en het Wantveld lager uitkomt, zijn  er  ook  aanpassingen die tegemoet komen aan de ingebrachte knelpunten, met name op het gebied van zichtlijnen, zonligging en inrichting van de openbare ruimte.  Daarom wil Groot Hoogwaak het voorliggende planconcept in principe  als uitgangspunt wil nemen voor verdere uitwerking.
De haalbaarheid van het planconcept zal wel nader moeten worden onderzocht, maar een eerste doorrekening van de  herziene versie lijkt financieel voldoende vertrouwenwekkend.
De Klankbordgroep heeft bovenstaande reactie op zijn eindadvies inmiddels ontvangen en de volgende stap is de  presentatie van eindadvies en reactie van Groot Hoogwaak daarop aan het College van B&W en de Gemeenteraad.

Daarna zal Groot Hoogwaak in overleg met de gemeente de planontwikkeling verder ter hand nemen. Dit betekent het bepalen van de financiƫle haalbaarheid en het creƫren van een ruimtelijk kader dat door de gemeente bestuurlijk geaccordeerd moet worden. Onderdeel van de verdere ontwikkeling is dat er duidelijke, inhoudelijke en planning-technische afspraken worden gemaakt over het mogelijk verplaatsen van de inrit naar een positie buiten het plangebied.

Gedurende het vervolgtraject juicht Groot Hoogwaak de instandhouding van de Klankbordgroep, wellicht in andere samenstelling en met een minder frequent vergaderschema, toe.